Hátsó Sor Közepe

Adatvédelem,

Adatkezelési- és süti tájékoztató

 

Adatkezelés

Adatkezelő: Hátsó Sor Közepe (HSK Productions)

Adatkezelő weboldala: http://hatsosorkozepe.hu

Adatkezelő elérhetősége: hatso.sor.kozepe@gmail.com

Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához. [ld.: GDPR, 6. cikk (1) bek. f)]

A kezelt személyes adatok típusa: Dátum és időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, továbbá a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: A weblap megtekintésétől számított 30 nap.

Az Adatkezelő nem tárol személyes adatot saját számítógépein, mobiltelefonján vagy mobil adathordozón. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok ne kerülhessenek az érintett hozzájárulása nélkül harmadik személy, vagy gazdasági társaság birtokába.

Nem folytatok olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Tárhelyszolgáltató adatai:

székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

telephely: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 11.

elérhetőség: admin@forpsi.hu, (cégj. sz.: 01-09-389087)

https://www.forpsi.hu/contacts/

Jogszabályi háttér

A Hátsó Sor Közepe (a továbbiakban, mint: Adatkezelő) szilárd elkötelezettségét nyilvánítja ki a személyiségi jogok, valamint az adatvédelem iránt. Továbbá, hogy a birtokába kerülő személyes adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseivel, az 1992. évi LXIII. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról c. törvény rendelkezéseivel, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal összhangban kezeli.

Az oldallal történő kapcsolatfelvétel, továbbá a blogoldalon történő hozzászólások, a honlap Facebook-oldalának (és további közösségimédia-felületeinek) üzemeltetése, a sütikkel kapcsolatos adatkezelések, valamint a látogatottsági statisztika elemzése kapcsán az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor az alábbi jogszabályi hivatkozásokat vettem figyelembe:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP, 2021. 11. 18.]
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv, 2021. 11. 18.)
 • Magyarország Alaptörvénye (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv, 2021. 11. 18.)
 • évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200063.TV&txtreferer=A0900155.TV, 2021. 11. 18.)
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800006.tv , 2021. 11. 18.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1637263881447, 2021. 11. 18.]

 

Kapcsolódó fogalmak (GDPR)

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat: ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.
 • Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor: a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél, ill. céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak (pl. faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási meggyőződésre, stb.) és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Személyes adatok

A szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, melyek ehhez technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania, s minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek, s hogy mi alapján teszem ezt. A közérthetőség érdekében a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban soroltam fel. Ezen jogszabályi hivatkozások a tájékoztatóban megtalálhatóak.

Az érintett jogai

Honlapom látogatói jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz: adatkezelés céljai, érintett személyes adatok kategóriái, az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, és az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom elektronikus úton (e-mailben). A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

Honlapom látogatói jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsem a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

Indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni a weboldalam látogatójának kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem,
 • a látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • a látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, azt megfontolom, s írásban megválaszolom a döntésemet.

A honlap látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a látogató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • a látogató tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás feloldásáról a látogatót előzetesem tájékoztatom. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Látogatómat kérésre tájékoztatom a címzettekről.

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, vagy a szerződéses jogalap, weboldalam látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, s ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az olvasó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek olvasóm érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben, továbbá profilalkotást az oldal nem végez.

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van felém, kérem, írjon nekem a hatso.sor.kozepe@gmail.com email címre.

 

Szerzői jog:

A blog írott tartalma a szerző szellemi tulajdonát képezi. Annak részben, vagy egészben történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges!

Copyright © Minden jog fenntartva! (2023)

 

Hozzászólások

Adatkezelés célja: A hatsosorkozepe.hu blog bejegyzéseihez történő hozzászólás.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt személyes adatok lehetséges típusai: Hozzászólás szövege, név, e-mail cím, saját honlap címe, dátum és időpont, valamint a felhasználó számítógépének IP-címe.

Adatok törlésének határideje: 5 év.

Adatfeldolgozó: Hátsó Sor Közepe

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

 

Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő elektronikus úton, vagyis a honlapon, ill. annak közösségi médiafelületein elhelyezett kapcsolatfelvételi lehetőségeken keresztül, továbbá e-mailben tartja a kapcsolatot az Olvasókkal, érdeklődőkkel.

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. [ld.: GDPR, 6. cikk (1) bekezdés a)]

Kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, az üzenet(ek) tárgya és szövege, a felhasználó számítógépének IP címe, dátum és időpont, valamint az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: Adatközléstől számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: hatso.sor.kozepe@gmail.com

A kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím: hatso.sor.kozepe@gmail.com

Adatfeldolgozó: Hátsó Sor Közepe

Sütik

A sütik („cookie”-k) olyan kisméretű adatfájlok (a továbbiakban: sütik), amelyek a testreszabott kiszolgálás érdekében a honlapon keresztül, a weboldal használatával kerülnek a látogató számítógépére, úgy, hogy azokat a látogató internetes böngészője menti le és tárolja el, hogy majd a későbbi látogatás során visszaolvassa azt.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
 • megkönnyítik a weboldal használatát,
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, például online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,
 • továbbá minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A legközkedveltebb internetes böngészők – pl.: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Edge, stb. – többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi sütik letöltését és használatát. A honlap látogatója a böngésző beállításainak módosításával ezeket vissza is utasíthatja, vagy le is tilthatja. A felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket törölheti is.

Léteznek olyan sütik, melyek nem igénylik az látogató előzetes hozzájárulását (pl.: hitelesítő, multimédia-lejátszó, terhelés-kiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik, stb.).

A honlapok a weboldal megnyitásakor, vagyis az első látogatás megkezdésekor rövid tájékoztatást adnak a hozzájárulást nem igénylő és a hozzájárulást igénylő sütikről egyaránt (amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik), és kérik a felhasználó hozzájárulását a sütik alkalmazásához.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapok esetleg nem az elvárt módon működnek.

Az Adatkezelő nem engedélyez és nem használ olyan sütiket, melyek segítségével harmadik személy vagy gazdasági társaság az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthet.

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk a látogató böngészőjében. A tárolás a kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat ne kelljen kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

A sütik használatáról a leggyakrabban használt böngészők vonatkozó menüpontjai bővebb támpontot nyújtanak a témával kapcsolatban:

Rendszer sütik:

 • Jogalap: nem igényel hozzájárulást.
 • Leírás: A sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő honlapját, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 • Adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása.
 • Időtartama: A böngészési munkamenet.

Statisztikai (harmadik féltől származó) sütik: https://www.google.com/policies/technologies/types/

 • Jogalap: Az érintett kifejezett hozzájárulása (tevőlegesen, erre vonatkozó kapcsoló bekapcsolásával).
 • Leírás: Adatkezelő a weboldalán egyes bővítmények által (pl.: Super Socializer) alkalmazhatja a Google Analytics (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu), mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat a weboldal fejlesztésének, és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak lejáratukig, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
 • Adatkezelés célja: A felhasználói élmény javítása.
 • Időtartama: Legfeljebb 180 nap.

Az weboldalon alkalmazott közösségimédia-felületek hozzáférési információi, a GDPR kapcsán

Facebook: Hozzáfér a látogató nevéhez és kommentjeihez.

Facebook Inc.

Adatkezelési szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(cím: Menlo Park, California, Amerikai Egyesült Államok)

 

Pinterest: Hozzáfér a látogatás adataihoz.

Pinterest Europe Ltd.

Adatkezelési szabályzat: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

(cím: WeWork, 2 Dublin Landings, N Wall Quay, Dublin 1, D01 V4A3, Írország)

 

Gmail: Hozzáfér a levelezés adataihoz.

Google LLC.

Adatkezelési szabályzat: https://about.google/intl/ALL_us/contact-google/

(cím: Google Inc., Mountain View, California, Amerikai Egyesült Államok)

 

Twitter: Hozzáfér a látogatás adataihoz.

Twitter Inc.

Adatkezelési szabályzat: https://twitter.com/en/privacy#update

(cím: 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, Amerikai Egyesült Államok)

 

Instagram: Hozzáfér a látogatás adataihoz.

Instagram Inc.

Adatkezelési szabályzat: https://help.instagram.com/519522125107875

(cím: 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107, Amerikai Egyesült Államok)

 

Reddit: Hozzáfér a látogatás adataihoz.

Reddit Inc.

Adatkezelési szabályzat: https://www.redditinc.com/policies

(cím: 548 Market Street Suite 16093 San Francisco, CA 94104, Amerikai Egyesült Államok)

 

Tumblr: Hozzáfér a látogatás adataihoz.

Tumblr Inc.

Adatkezelési szabályzat: https://www.tumblr.com/privacy

(cím: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110)

Az oldalon alkalmazott bővítményekkel kapcsolatos GDPR-megjegyzések

Age Verification:

Antispam Bee:

Apollo13 Framework Extensions:

Elementor:

Elementor Header & Footer Builder:

EU Cookie Law:

Classic Editor:

Rife Elementor Extensions & Templates:

Sassy Social Share:

Unlimited Addon For Elementor:

UpdraftPlus WordPress biztonsági mentés bővítmény:

Use Any Font:

Widget for Social Page Feeds:

WP All Import:

WP Statistics:

Cache Enabler:

A Hátsó Sor Közepe fenntartja a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát.

Frissítve: 2023.08.21.

A honlap használatához a sütik használatát el kell fogadni. Részletek

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Bővebb információ az adatvédelemmel kapcsolatban itt: http://hatsosorkozepe.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Bezárás